Forest Awareness5bl.jpg

Forest Awareness

We are a union of artists and professionals aiming to sensitize people for a cause that is of the outmost importance to all of us, more so than we can imagine; the preservation of the Amazon Rainforest, and its possible sustainable development.

Despite growing international concern, rainforests continue to be destroyed at a pace exceeding 150 million square meters per year! And that’s only the official numbers. The Amazon, representing more than half the planets remaining rainforests, and comprises the largest and most species-rich tropical rainforest in the world, is threatened to suffer an ecological catastrophe without precedent! Due to activities like logging, Cattle ranching, “Slash and Burn” farming and clearing for commercial agriculture (mainly the recent expansion of the Soya plantations), with its heavy machines and tons of chemicals.

The latest study found that agricultural plots averaged twice the size of clearings used for pasture and that about 90 percent of new crops were planted within a year of deforestation. Historically, land clearing for pasture has been the dominant cause of forest loss in the Amazon, but in recent years high soybean prices have fuelled agricultural expansion in the Amazon. The researchers found a strong correlation between deforestation and the average annual price of soybeans.

Interesting and stimulant is that Soya is one of the few export products to which the European Union does not apply customs barriers.
In other words, easy money for greedy Brazilian landowners and short-term foreign investors.

With this uncontrolled expansion of the plantations comes the accelerated loss of the forest. The extinguishing of the richest biodiversity on the planet! The erosion of soil, the pollution of waters, the obstruction of rivers and climatic changes compromising drastically the ecological balance of the region and indeed of the diversity of life in our beautiful, fragile blue planet; our home!

“Converting forests to cropland also has a more pronounced ecological and climate impact than any other land conversions because it involves the complete removal of land biomass, including tree trunks, stumps and woody roots”

- 74% of Brazilian meat is exported to Europe (80% of which comes from the Amazon).
- 90% of Brazilian soy goes to China and Europe where it’s processed into soy flour and soy oil; main components used by the food industry for human and animal consumption. At least half of what you find in the supermarkets containing vegetal oil; snacks, sauces, margarine, ketchups, baby food…

Think for a moment about how much devastated rainforest this implies.

Our project to support the Huni Kuin People

kaxa-roda4.jpg

The indigenous population is currently the most important barrier to the Amazon deforestation. All indigenous lands substantially avoided deforestation up until our time, 500 years after the first contact with the national society.

With broad alliances of support from indigenous groups, smallholder farmers, environmentalists and governments, it is possible to create protected areas, the most important and effective tool for tropical forest conservation!

The Kaxinawá people, or Huni Kuin (true people) is a great example for organization, vitality and coexistence with the forest.
For years they have had to endure great slaughter and captivity, but they have managed to convert this sad recent past.

Today the Huni Kuin occupies 26 villages by the rivers Jordão and Tarauacá. Situated in three indigenous areas, they are living examples of how people can live happy and in harmony with what the forest has to offer. They have a proper legalized organization, ASKARJ, and a full program for the sustainable development of their communities, and of course for the preservation and protection of the forest.

The High Taraucá region, where they live, is considered a priority area to the conservation of the Amazonian biodiversity.

Most important therefore is the endeavour to buy the neighbouring land called “Seringal Iracema”, and to create a protected area with the possibility to receive people from the outside for interchanges.
This land however belongs to a politician and farmer …

The recovery of the forest may require many decades or even human generations, the devastation may require only a few years.

baxistaemama.jpg

It is clear that the promotion of sustainable development in the Amazon is an absolute condition. However, this process needs”watchdog” participation by local population, social movements, non-government organisations and you! Let’s be aware and do our part, taking responsibility and playing a pro-active role in this process.

Please take more information in the web www.hunikuin.com

Forest Awareness - Norsk

Vi er en gruppe mennesker av artister og andre profesjoner, som ønsker å vekke våre medmennesker til handling for en av vår tids største utfordringer og problemer;
bevaringen av og muligheten for en bærekraftig utvikling av regnskogen i Amasonas.

Til tross for voksende internasjonal bekymring ødelegges det mer enn 150 millioner kvadratmeter regnskog i året! Amasonas, som utgjør mer enn halvparten av jordas
gjenværende tropiske regnskog, og er hjem for verdens største forekomst av artsmangfold, trues nå av en økologisk katastrofe i et omfang og med konsekvenser vi aldri
har sett maken til!

Aktiviteter som tømmehogging, rydding av beitemark til storfe, ”kutt og brenn”
jordbruk av hovedsakelig soya plantasjer med alt sitt tunge maskineri og tonnevis
med kjemikalier, utgjør en raskt voksende trussel uten sidestykke i historien, mot
jordas økologiske balanse; vårt livsgrunnlag!

En viktig stimulans for soyaindustrien er EUs mangel på tollbarrierer for soya. Dette gjør det svært lukrativt for grådige brasilianske landeiere, og kortsiktige utenlandske investorer å rasere regnskogen og alt livet den rommer, med de katastrofale følger det har for oss alle.

Med denne fremveksten av stadig flere plantasjer følger altså et akselererende tap av livsviktig regnskog; En utryddelse av planetens rikeste biodiversitet!
Erosjon av jordsmonnet, krympende artsmangfold, forurensning og oppdemming av elver sammen med andre tiltagende klimaforandringer, truer regionens og verdens økologiske balanse. Ja, vår vesle vakre klode trenger din oppmerksomhet og din hjelp!
For jordas problemer er våre utfordringer.

74 % av Brasils kjøttproduksjon eksporteres til Europa. 80 % av dette produseres i Amasonas!
90 % av Brasils soya sendes til Europa og Kina hvor det bearbeides til mel og olje, hovedingredienser i matindustriens produksjon av dyrefor og menneskemat. Minst halvparten av alt du finner på et supermarked inneholder vegetabilsk olje; snacks, sauser, ketchup, babymat osv…
Tenk hva dette utgjør av tapt regnskog!

kaxa-roda4.jpg

Støtteprosjekt for Huni Kuin folket.

Jungelens opprinnelige beboere er den viktigste årsaken til at avskogingen ikke går enda fortere. Bebodde områder har stort sett vært skånet for avskoging helt opptil vår tid, 400 år etter den første kontakt med verdenssamfunnet.

Med brede allianser av støtte fra andre urbefolkninger, småbrukere, miljøvernere, politikere og regjeringer verden over, ja, fra alle som er i stand til å ta situasjonens alvor innover seg, er det mulig å verne stadig større områder fra å bli kortsiktig utnyttet og rasert.

Kaxinawá folket, eller Huni Kuin (det sanne folket) er levende eksempel på hvordan man kan leve i harmoni med, og høste av, regnskogens ressurser på en forsvarlig og bærekraftig måte. De har etablert en organisasjon, Askarj, og har en plan og et program for bevaring og beskyttelse av skogen, og for en bærekraftig utvikling av sine landsbyer. Dette folket har måttet holde ut nedslakting og fangenskap, men de har vært i stand til å endre denne grusomme fortid til et håp om en løfterik fremtid; et løft du kan bidra til!

De bebor i dag 26 landsbyer langs elvene Jordão og Tarauacá, et område med høy verneprioritet i forholdet til biodiversitet. Svært viktig er derfor deres prosjekt med å kjøpe naboområdet, Seringal Iracema, for å utvide verneområdet. Men dette landet eies av en politiker …

Rasert skog med alle sine livsformer, trenger tiår - ja generasjoner på å utvikle seg til igjen å bli et hjem for livet i all sin prakt og mangfoldighet – ødeleggelsen skjer med minst 410 000 kvadratmeter i døgnet!

Å fremme en bærekraftig bruk av Amasonas regnskog er en livsnødvendig prosess som trenger deltagelse fra lokalbefolkning, ideelle organisasjoner og med støtte fra deg!

Forest Awareness ønsker med vårt arbeid å spille en konstruktiv rolle i denne prosessen.

For mer informasjon, gå til: www.hunikuin.com